Regulamin użycia testowego systemu detekcji twarzy

Instalując i użytkując aplikację demonstracyjną systemu rozpoznawania twarzy potwierdzasz, że zapoznałeś się z treścią poniższego regulaminu i akceptujesz jego zapisy. W przypadku braku akceptacji zapisów należy odinstalować aplikację mobilną i nie dokonywać czynności z wykorzystaniem formularzy www.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania udostępnionej do testów technologii detekcji i rozpoznawania twarzy opracowanej przez GuardLogic SC.
 2. Użytkownik wykorzystujący udostępnione zasoby informatyczne - aplikację mobilną i współpracujący z nim system informatyczny, wykorzystuje je na własny koszt i odpowiedzialność.
 3. Udostępniona technologia jest na bieżąco rozwijana. Użytkownik wykorzystując wyniki detekcji do swoich celów czyni to na własną odpowiedzialność a GuardLogic nie ponosi odpowiedzialności za wyniki działania systemu udostępnionego jako testowy. GuardLogic nie udziela żadnej gwarancji na działanie środowiska demonstracyjnego.

II. Terminologia

 1. Przez system rozpoznawania twarzy (dalej SYSTEM) rozumie się infrastrukturę techniczną wraz ze świadczonymi przez nią usługami oraz współpracującą z infrastrukturą aplikację mobilną (dalej APK)
 2. W skład udostępnionej infrastruktury technicznej zalicza się:
  a) urządzenia stanowiące szkielet sieci, urządzenia brzegowe wraz z systemami zasilania i oprogramowaniem;
  b) okablowanie służące transmisji danych wraz z rozwiązaniami technicznymi służącymi do jego rozprowadzania; 
  c) serwery realizujące zadania związane z obsługą nadsyłanych do testów zdjęć;
  d) aplikację mobilną współpracująca z SYSTEMEM.
 3. Do usług realizowanych przez SYSTEM zaliczamy:
  a) usługę rejestracji wzorca twarzy;
  b) usługę rozpoznawania twarzy na zdjęciu w oparciu o zgromadzone wzorce;
  c) usługę Help Desk.
 4. UŻYTKOWNIK SYSTEMU to osoba, która zaakceptowała niniejszy regulamin poprzez pobranie i zainstalowanie APK jak również wykorzystuje infrastrukturę i świadczone usługi z użyciem stron demonstracyjnych www. 

III. Użytkowanie technologii rozpoznawania twarzy

 1. Udostępniona technologia - demo systemu rozpoznawania twarzy nie może być wykorzystana przez Użytkownika systemu do celów komercyjnych. Zabrania się również użycia Systemu do naruszenia dóbr osobistych osób, których wizerunki zostaną wykorzystane do testów. 
 2. Rejestracja wzorca możliwa jest za użyciem APK jak również formularza www.
 3. Zdjęcie wzorców powinny być zdjęciami jpg, twarz kadrowana jak na potrzeby wydania dokumentów typu dowód osobisty / paszport "en face", w dobrym oświetleniu i z dobrą ostrością bez elementów zasłaniających twarz (okulary). Jakość zdjęcia i sposób kadrowania mają wpływ na jakość klasyfikacji.
 4. Do opisu zdjęcia zalecamy użycie unikalnych "nick name" w miejsce imienia i nazwiska. Prosimy nie używać polskich znaków diakrytycznych.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Zgromadzone przez GuardLogic zdjęcia mogą być wykorzystane do prac badawczych i rozwojowych systemu detekcji twarzy. 
 2. Rejestrując wzorzec, Użytkownik systemu godzi się na zapisy niniejszego reggulaminu.
 3. Zabrania się dekompilacji aplikacji ApK jak również wszelkich prób zastosowania demonstracyjnych stron www w celach innych niż opisane powyżej.

 

Zespół GuardLogic SC

 

 

Szukaj na witrynie